โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. นครนายก

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ. นครนายก


 • โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชาชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธราชสยามมงกุฏราชกุมาร
 • โครงการสวนผลไม้ภาคใต้ รร.จปร.
 • โครงการโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร.
 • โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โครงการสวนเกษตรรวมใจโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • โครงการศูนย์สาธิตการปลูกและขยายพันธ์หญ้าแฝก รร.จปร.
 • โครงการวิจัยสบู่ดำ รร.จปร.
 • โครงการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวข้าราชการ รร.จปร.
 • โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
 • โครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงเขื่อนขุนด่านปราการชล
 • โครงการพัฒนาลุ่มน้ำสาขานครนายก
 • - อ่างเก็บน้ำทรายทอง
 • - อ่างเก็บน้ำคลองโบด
 • - อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา
 • - ฝ่ายต้นน้ำลำธารบริเวณธุดงสถานถาวรนิมิต
 • - อ่างเก็บน้ำคลองกลาง
 • - อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด
 • - อ่างเก็บน้ำคลองวังบอน
 • - เก็บน้ำคลองวังม่วง
 • โครงการพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล
 • โครงการฟันเทียมพระราชทาน
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่รับน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา
 • โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา "บ้านชวดบัว"
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา "บ้านบางขอม"
 • โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา "บ้านเกาะกา" (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา)
 • โครงการสวนรุกชาติ วัดสบกเขียว
แชร์ :