โครงสร้างองค์กร

เขื่อนขุนด่านปราการชล


โครงสร้างองค์กร

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล มีอัตรากำลัง 43 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 10 คน ลูกจ้างประจำ 11 คน และพนักงานราชการ 22 คน คนแบ่งออกเป็น ๑ งาน 3 ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา 2 ฝ่าย

ข้าราชการ
รูปภาพ ลำดับที่      ชื่อ - นามสกุล    เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง หน้าที่ปฏิบัติงาน
1 นายเจษฎา บุญสุยา 3534 ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการโครงการ
2 นายศาสตรา พรหมรักษ์   วิศวกรชลประทานชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
3 นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ   นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ
  4 นายอำนาจ คัมภิรานนท์   นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายเครื่องกล
  5 นางสาวกฤติสุนิพัศ สิริวัฒนไกรกุล   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

6 นายขัตติยา เที่ยงจิตร์   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบริหารจัดการน้ำที่2
7 นางสาวณัฐวดี แย้มสาย   วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบริหารจัดการน้ำที่1
  8 นางพรรณธิภา อรรถสุวรรณ   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
           
ลูกจ้างประจำ

 

ลำดับที่         ชื่อ - นามสกุล เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง  
1 นางสาวลัคณา สาระยาม   พนักงานการเงินและบัญชี ส 3  
2 นางชุลีวรรณ ชูตระกูล   พนักงานธุรการ ส 3  
3 นางกันตาภา เพ็ญสุต   พนักงานพัสดุ ส 3  
4 นางสาวณัฐฐาวัส ศรีมุกบุญลภัส   พนักงานพิมพ์ ส 3  
5 นายสมนึก ไทยประเสริฐ   ช่างฝีมือสนาม ช 3  
6 นางสุนันท์ มนูญญโสภิต   ช่างฝีมือสนาม ช 3  
7 นายศราวุธ สงกรานตานนท์   ช่างก่อสร้าง ช 2  
8 นายสมหมาย พรหมศร   ช่างก่อสร้าง ช 2  
9 นายสำริตร แย้มสรวล   พนักงานพิมพ์ ส 2  
10 นายโกสิน ผลภาษี   พนักงานขับรถยนต์ ส 2  
11 นายต่อศักดิ์ เนตรประไพ   พนักงานขับรถยนต์ ส 2  
12 นายอรุณ เพิ่มสุข   ช่างเครื่องจักรกล ช 3  

 

พนักงานราชการ
ลำดับที่      ชื่อ - นามสกุล เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายธงชัย พันธุ์งาม   เจ้าพนักงานธุรการ
2 นางสาวสุทธิรัตน์ อิ่มจิตร   เจ้าพนักงานพัสดุ
3 นายวิศิษฎ์ เที่ยมจิตร   นายช่างชลประทาน
4 นายทวีชัย อินทชิต   ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
5 นางสาวรัชนีกร ฉิมภาลี   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6 นายณรงค์ บุญประกอบ   นายช่างชลประทาน
7 นายสุวัฒน์ พันธุ์สำโรง   นายช่างชลประทาน
8 นายศุถชัย แตงอ่อน   นายช่างชลประทาน
9 นายอนุกูล แสงจันทร์ไทย   นายช่างเครื่องกล
10 นายชัยโย สมพงษ์   นายช่างเครื่องกล
11 นายวิสารท์ ชัชวาลย์   เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
12 นายธนพล สุขงาม   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
13 นายจักรานุวัฒน์ กล้วยทอง   นายช่างไฟฟ้า
14 นายธนาบัตร พรมศรีจันทร์   นายช่างเครื่องกล
15 นายภานุมาศ ดอนศรีไพร   นายช่างชลประทาน
16 นางวัฒนา มูลทาดี   เจ้าพนักงานธุรการ
17 นายภาสกร สิกบุตร   นายช่างชลประทาน
18 นายจักรวาล เสียงเย็น   นายช่างชลประทาน
19 นางสาวจุฑาภรณ์ อัศวะไพฑูรย์   นายช่างชลประทาน
20 นายอดิพงษ์ วังคะฮาด   นายช่างชลประทาน
21 นายกิตติพงศ์ แก้วเงิน   นายช่างชลประทาน
22 นางสาวพัชรี ขาวเหรียญ   นายช่างสำรวจ

 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ปัจจุบันมี นายเจษฎา บุญสุยา เป็นผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทั้งหมด 43 คน ในจำนวนนี้เป็นข้าราชการ 10 คน ลูกจ้างประจำ 11 คน และพนักงานราชการ 22 คน โครงการฯ ได้มีการวางแผนขอบุคคลากรเพิ่มเนื่องจากมีบุคคลากรไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานแต่ยังไม่ได้บุคลากรเพิ่มเติมตามที่ต้องการเพื่อมาช่วยปฏิบัติงานตามสายงานในฝ่ายต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับแผน โดยการยืมตัวบุคคลากรจากหน่วยงานอื่นที่ประสงค์จะมาปฏิบัติงาน พร้อมกับจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่มีความสามารถ มาช่วยปฏิบัติงานในส่วนที่ขาดแต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวมีจำกัด รวมทั้งมีการมอบหมายงานให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติหน้าที่ในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง