อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9

อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด” ที่จังหวัดนครนายก
อ่างเก็บน้ำขนาดบรรจุได้ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำได้ 9.186 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2538 และแล้วเสร็จเมื่อปี 2541 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ให้เกษตรกรในหมู่บ้านบุ่งเข้ใช้ทำการเพาะปลูก และเป็นน้ำกินน้ำใช้
แชร์ :