โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร
โครงการ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายก


www.khundan.com